Przetargi

Przetarg I

Przetarg II

Przetarg III


Przetarg III


Wybór oferty


PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST.
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO  W  OLECKU 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
poniżej 30 000 euro

Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Olecku ul. Stroma

Zakres zamówienia obejmuje: demontaż okien oraz części instalacji centralnego ogrzewania, przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli, dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 400 kg, sterowana elektronicznie,
 3 przystanki, drzwi uchylane ręcznie, szyb szklano - panelowy zakotwiczony do ściany budynku, uzupełnienie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz tynków, prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne (szczegółowe prace w przedmiarze robót). Remont cząstkowy nawierzchni kostki betonowej POLBRUK.   
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać
w sekretariacie szkoły: 19–400 Olecko, ul. 1 Maja 1, pokój nr  9
lub na stronie internetowej www.psmolecko.pl/przetargi

Termin składania ofert upływa dnia 26 czerwca 2015 r. o godz. 10:00
Termin związania ofertą – 30 dni

Termin wykonania zamówienia –  14 sierpnia 2015 r.
W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawiera SIWZ.

Kryteria oceny ofert –  najniższa cena.

dokumenty do pobrania:

kosztorys ofertowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

projekt budowlany


Odpowiedzi na zapytania

1. napęd śrubowy

2. zgoda na wydłużenie terminuPrzetarg I

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO  W  OLECKU 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
poniżej 14 000 euro

Roboty remontowo budowlane budynku dydaktycznego „C”
PSM   I st. w Olecku.

Zakres robót zamówienia obejmuje: ocieplenie ścian budynku, wykonanie elewacji oraz wymianę stolarki okiennej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły :
19–400 Olecko, ul. 1 Maja 1, pokój nr  9, lub na stronie internetowej www.psmolecko.pl/przetargi


Termin składania ofert upływa dnia 17 lipca 2013 r. o godz. 1000
Termin związania ofertą – 30 dni


Termin wykonania zamówienia –  30 września 2013 r.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawiera SIWZ.

Złożona oferta winna być zabezpieczona wadium
w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych).

Kryteria oceny ofert –  najniższa cena.WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG I


Przetarg II

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO  W  OLECKU  


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Budowa przyłączy cieplnych wysokoparametrowych do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Olecku  Ø 2x32(42,4x2,9/160) o dł. 23,8m oraz Ø 2x50(60,3x3,2/200) o dł. 88,9m oraz do budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku Ø 2x32(42,4x2,9/160) o dł. 12,0m  z węzłami cieplnymi w budynkach.

Zakres robót zamówienia obejmuje:
- przyłącze z rur stalowych preizolowanych dwururowych w jednej osłonie o średnicy normalnej   Ø  2x32(42,4x2,9/160) o dł. 35,8m
- przyłącze z rur stalowych preizolowanych dwururowych w jednej osłonie o średnicy normalnej    Ø  2x50(60,3x3,2/200) o dł. 88,9m,
- węzły cieplne w budynkach – 2 kpl.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły:
19–400 Olecko, ul. 1 Maja 1, pokój nr  9, lub pobrać ze strony internetowej www.psmolecko.pl/przetargi

Termin składania ofert upływa dnia 22 lipca 2013 r. o godz. 1000
Termin związania ofertą – 30 dni

Termin wykonania zamówienia –  15 września 2013 r.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawiera SIWZ.

Kryteria oceny ofert –  najniższa cena

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG IINa podstawie wyników przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup oleju opałowego lekkiego wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV 09135100-5

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Olecku informuje, że komisja przetargowa dokonała wyboru oferty firmy

PT-SB TRANSBUD Ełk.

 

Mapa Kontakt